Ambasada Pasji


Ambasada Pasji to elastyczna, dopasowana do potrzeb klienta, nowoczesna i profesjonalna firma szkoleniowa, zatrudniająca wykwalifikowanych trenerów. Prowadzona przez ludzi z pasją, dla ludzi z pasją.

Szkolenia dotyczą wielu dziedzin, między innymi: gastronomia, wizaż, stylizacja, zdrowy styl życia, rękodzieło, informatyka, psychologia, fotografia, zajęcia artystyczne i gimnastyczne. Prowadzimy zajęcia dla dzieci, osób dorosłych oraz seniorów.

Nie zamykamy się na żadne dziedziny, każdy kto chce się rozwijać znajdzie coś dla siebie. Na szkolenia zapraszamy osoby, które chcą nauczyć się czegoś od podstaw lub rozwijać się już w znanej sobie dziedzinie.

Szkolenia dostępne są w przystępnych cenach, tak by każdy mógł z nich korzystać. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą warsztatów.

Zapraszamy!

 


Brak wydarzeń w butiku.

Nazwa firmyAmbasada Pasji
OsobaAnna Dworzak
Adresul. Dolnych Młynów 7/3
NIP9452098545
Adres email biuro@ambasadapasji.pl
Telefon stacjonarny 514741812
Telefon komórkowy 514741810

Regulamin szkoleń

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach Ambasada Pasji.

 

I. Organizujący szkolenia

 

Szkolenia organizuje Ambasada Pasji Anna Dworzak.

 

II. Szkolenia

 

Ambasada Pasji organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń. 

 

III. Zgłoszenie uczestnictwa

 

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Ambasady Pasji  korzystając z formularza on-line umieszczonego na stronie www.ambasadapasji.pl . Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do Ambasady Pasji). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Ambasadą Pasji oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia na stronie internetowej.

 

IV. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

 

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do Ambasady Pasji mailowo i telefonicznie.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Ambasady Pasji) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zapłaty w całości. W przypadku otrzymania przez Ambasadę Pasji oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zapłaty pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Ambasadę Pasji w związku z organizacją szkolenia.

Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Ambasada Pasji zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - ceny za szkolenie.

 

V. Zmiany terminu szkolenia

 

W przypadku odwołania szkolenia przez Ambasadę Pasji, według wyboru Zamawiającego, Ambasada Pasji zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.

Ambasada Pasji zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej kwoty bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

 

VI. Ceny szkoleń i warunki płatności

 

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych. Nie obejmują kosztów zakwaterowania.

Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. W przypadku cen podanych w USD lub EURO przeliczane są one na PLN wg kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa NBP, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury.

Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Ambasadę Pasji do świadczenia usług w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, a najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia uiszcza zapłatę za szkolenie w wysokości 100% ceny szkolenia.

Brak zapłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Ambasadę Pasji do nieświadczenia usług dla Zamawiającego.

 

VII. Rabaty

 

Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń wewnętrznych dla firm obowiązywać będą indywidualne ustalenia.

VIII. Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Ambasada Pasji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Ambasadą Pasji.

Akceptując regulamin uczestnik tym samym zgadza się na otrzymywanie poczty drogą mailową od firmy Ambasada Pasji.

 

IX. Reklamacje

 

Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Ambasady Pasji najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

 

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

m Ambasada Pasji

Ambasada Pasji to elastyczna, dopasowana do potrzeb klienta, nowoczesna i profesjonalna firma szkoleniowa, zatrudniająca wykwalifikowanych trenerów. Prowadzona przez ludzi z pasją, dla ludzi z pasją.

Szkolenia dotyczą wielu dziedzin, między innymi: gastronomia, wizaż, stylizacja, zdrowy styl życia, rękodzieło, informatyka, psychologia, fotografia, zajęcia artystyczne i gimnastyczne. Prowadzimy zajęcia dla dzieci, osób dorosłych oraz seniorów.

Nie zamykamy się na żadne dziedziny, każdy kto chce się rozwijać znajdzie coś dla siebie. Na szkolenia zapraszamy osoby, które chcą nauczyć się czegoś od podstaw lub rozwijać się już w znanej sobie dziedzinie.

Szkolenia dostępne są w przystępnych cenach, tak by każdy mógł z nich korzystać. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą warsztatów.

Zapraszamy!

 

* Wymagane pola