1)      Dane osobowe przetwarzane są przez Serwis jako adminstratora danych Użytkowników, w zakresie danych podanych przy rejestracji. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy.

2)      Dane osobowe są przetwarzane również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie biletu lub rejestracji na wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy.

3)      Dane uzyskane od Organizatorów są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych.

4)      Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w Regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Dane są przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5)      Serwis umożliwia osobie, które dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez:

  1.         uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych,
  2.       możliwość żądania uzupełnienia uaktualnienia,
  3.        sprostowania danych osobowych,
  4.       prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  5.        prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy Serwis zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.

6)      Serwis nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych przez Organizatora.

7)      Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Administratora w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

8)      Organizator może wykorzystywać otrzymane od Serwisu informacje wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń i sprzedażą biletów oraz realizacją zawartych umów w wyniku organizacji wydarzenia, chyba że otrzyma od innego Użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.

9)      Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola. Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie wydarzenia informacji zawartych w Koncie Użytkownika lub podanych przez Kupującego Bilet podczas zakupu biletu lub rejestracji na Wydarzenie poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.

10)  Administrator Serwisu zapewnia ochronę danych osobowych każdemu Użytkownikowi, który korzysta z Serwisu LIT.

11)  Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji aktualnej Polityki Prywatności znajdującej się w Serwisie jako załącznik nr 5 do Regulaminu.

12)  Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom do tego nieupoważnionym.

14)  Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności są postanowieniami zewnętrznych usługodawców i portali społecznościowych (np. Facebook, Google+, Pinterest, Instagram), które odwiedzane są przez użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu LIT.

15)  Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

16)  Podanie danych wymaganych do rejestracji Użytkowników, które określone zostały jako wymagane w Regulaminie, a także wszelkich dodatkowych danych, jest dobrowolne.

17)  Podanie danych określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu jest konieczne by doszło do zawarcia umowy o korzystanie z Serwisu LIT.

18)  Osoby fizyczne oraz osoby prawne wypełniają w celu rejestracji formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie LIT.

19)  Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na pobranie, opracowanie i wykorzystanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z postanowieniami określonymi w Polityce prywatności.

20)  Odwołanie zgody może prowadzić do zablokowania dostępu do usług serwisu lub do rozwiązania umowy z Serwisem.

21)  Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji drogą elektroniczną.

22)  Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych danych statystyczno-analitycznych. Administrator stosuje pliki cookies zgodnie z określonym w Regulaminie artykułem TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU.

23)  Serwis ma prawo do przeprowadzania różnego rodzaju ankiet i konkursów przy pomocy poczty elektronicznej lub udostępniając je bezpośrednio w Serwisie. Dane osobowe Użytkowników zebrane w trakcie przeprowadzania ankiet są wykorzystywane w celu badania preferencji Użytkowników. Dzięki temu możliwe jest optymalne dostosowywanie oferty Serwisu LIT do oczekiwań Użytkowników, a także opracowywania pomocnych w tym statystyk.. Dane przekazane przez Użytkowników w czasie przeprowadzania konkursów służą do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz poinformowania o zwycięstwie. Podanie danych osobowych w tych celach jest zawsze dobrowolne. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania ankiet i otrzymywania informacji o konkursach prowadzonych przez Labsters.

24)  W przypadku jakichkolwiek zmian danych osobowych Użytkownik ma obowiązek je zaktualizować, korzystając z formularza dostępnego po zalogowaniu.

25)  Użytkownik posiada prawo wglądu do własnych danych oraz ich aktualizacji. Ma także prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy Serwisu, jeśli nie korzysta z usług Serwisu LIT oraz jeśli wynika to z aktualnych przepisów prawa. Przed usunięciem swoich danych osobowych z Serwisu Użytkownik zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich obowiązków i uregulowania należności wobec Administratora. W odmiennym przypadku Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia usunięcia danych osobowych Użytkownika, a także zachowania ich, jeśli Użytkownik naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, w szczególności jeśli zachowanie danych jest konieczne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów i Regulaminu oraz ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

26)  Serwis udostępnia dane Użytkowników podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

27)  Jeśli Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe innemu Użytkownikowi na mocy własnej decyzji, Serwis nie zapewnia dalszej ochrony tych danych i odpowiedzialność spoczywa po stronie Użytkownika.

28)  Serwis będzie aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane. Każdy Użytkownik powinien regularnie zapoznawać się z niniejszym dokumentem w jego aktualnej wersji publikowanej w Serwisie LIT. Ponadto jako zmiana Polityki Prywatności będzie traktowana jak zmiana Regulaminu. Dlatego też, Użytkownicy będą informowani o każdej zmianie. Użytkownikom w takiej sytuacji przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług.

29)  Serwis LIT posiada integrację z facebookiem. Jeżeli dany Użytkownik Serwisu jest jednocześnie zalogowany na facebooku, może zostać zidentyfikowany przez Serwis dla celów reklamowych na facebook). By zapobiec rejestrowaniu i łączeniu danych z platformą facebook Użytkownik powinien wylogować się z facebooka przed odwiedzeniem Serwisu LIT. Użytkownik zachęcany jest do przestrzegania podobnych zasad w odniesieniu do innych portali społecznościowych, w szczególności zintegrowanych z Serwisem LIT.