Spis treści 

Wstęp
1.  Definicje
2.  Techniczne warunki korzystania z Serwisu
3.  Zasady ogólne korzystania z Serwisu Labs in Town
4.  Obowiązki organizatora
5.  Odpowiedzialność Serwisu
6.  Opłaty
7.  Podatki i ceny
8.  Faktury
9.  Zwroty i reklamacje
10.Prawo do odstąpienia od umowy
11.Czas trwania i rozwiązanie umowy
12.Ochrona praw własności intelektualnej administratora
13.Postanowienia końcowe


WSTĘP

Niniejszy Regulamin zawiera warunki działania i korzystania z Serwisu, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzianości Administratora oraz Użytkowników. Korzystanie z serwisu i podejmowanie jakichkolwiek działań wymaga uprzedniego zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego warunków. Obowiązujące uzupełnienie do Regulaminu stanowią załączniki.

Artykuł 1 - DEFINICJE

Labs in Town (LIT) - serwis internetowy pośredniczący w sprzedaży biletów, rejestracji na wydarzenia bezpłatne oraz świadczący inne usługi związane z organizacją i promocją wydarzeń oraz usługi coworkingu. Serwis LIT jest utrzymywany m.in. w następujących domenach:
 • lit.pl
 • lit.com
 • lit.com.pl
 • lit.eu
i dostępny jest również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez firmy współpracujące z Administratorem, właścicielem Serwisu.
Administrator / Serwis –  Właściciel serwisu:
firma Labsters Anna Surma z siedzibą w Bochni,
ul. Sądecka 72,

32-700 Bochnia,
NIP 868-188-99-40,
REGON 123113252.
Administrator jest podmiotem świadczącym użytkownikom usługę dostępu do Serwisu. Administrator wykonuje wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem Serwisem.
Użytkownik – Podmiot, który przeszedł proces rejestracji w serwisie Labs in Town, zaakceptował jego Regulamin, w wyniku czego – uzyskał dostęp do oferowanych przez serwis Labs in Town usług. Uzytkownikiem może być:
1)  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
2)  osoba prawna

3)  jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
4)  osoba małoletnia i/lub osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
W Serwisie istnieją dwie podstawowe kategorie Użytkowników:
1)  Klient,

2)  Organizator.
Klient –  podmiot, który dokonał zakupu w Serwisie jako zarejestrowany użytkownik lub skorzystał z możliwości Zakupu bez rejestracji. Klientem jest również osoba, która zarejestrowała się na wydarzenie bezpłatne.
Organizator – zaakceptowany, w procesie rejestracji, przez Administratora Użytkownik, który organizuje wydarzenie, upoważniony do sprzedaży biletów lub przyjmowania rejestracji Klientów na wydarzenia darmowe, posiadający własny butik na platformie LIT. Organizator ma prawo do zamieszczania ofert wydarzeń zawierających dobrowolnie udostępnianych przez niego danych, obrazów graficznych Organizatora lub innych, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy lub osoby przeglądające Serwis.
Wydarzenie – przedsięwzięcie Organizatora, na które realizowana jest sprzedaż biletów lub proces rejestracji za pośrednictwem Serwisu. Informacje o wydarzeniach są zamieszczane w Serwisie przez Organizatorów. Serwis może również sam zamieszczać informacje o wydarzeniach. Wydarzenia dostępne w Serwisie mogą być płatne lub bezpłatne.
Bilet – dokument w formie elektronicznej zakupiony poprzez Serwis LIT, uprawniający do wzięcia udziału w Wydarzeniu udostępnionym przez Organizatora. Bilet może również uprawniać do wstępu na wydarzenia bezpłatne.
Konto – utrzymywane dla Użytkownika przez Serwis LIT, pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem. Jest to zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu LIT.
Rejestracja – procedura zakładania Konta w Serwisie LIT.    
Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu LIT.  
Umowa o świadczenie usług dostępu do Serwisu – Umowa zawierana w procesie rejestracji, pomiędzy Użytkownikiem, a Serwisem. Istnieją dwie kategorie Użytkowników:
a)  Klient,
b)  Organizator.
Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług dostępu do Serwisu jest akceptacja postanowień Regulaminu. Dostęp do usług Serwisu ze strony Klientów jest bezpłatny. Od Organizatorów pobierana jest prowizja za sprzedaż biletów. Serwis udostępnia możliwość korzystania przez Użytkowników z bezpłatnego konta, a także umożliwia Organizatorom bezpłatne zamieszczanie informacji o wydarzeniach. Ponadto Serwis umożliwia zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Klientem, a Organizatorem. Prowizja jest pobierana od Organizatora.
Umowa kupna – sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Klientem, a Organizatorem. Oferty i informacje zamieszczane przez Organizatorów w Serwisie nie stanowią ofert, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Obowiązkiem Klienta jest zapłata za Wydarzenie płatne. Organizator zobowiązuje się umożliwić Klientowi bilet, który jest dokumentem uprawniającym do wzięcia udziału w Wydarzeniu. Bilet może również uprawniać do prawa wstępu na wydarzenia bezpłatne. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez zapłatę ze strony Klienta. Część wynagrodzenia jest kierowane na subkonto Organizatora. W zamian Serwis automatycznie generuje bilet, uprawniający do skorzystania z jego usług. Serwis nie jest stroną umowy kupna-sprzedaży. Dlatego też odpowiedzialność w zakresie roszczeń z tytułu tej umowy spoczywa na Organizatorze.
Coworking – usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Klienta, polegająca na udostępnieniu sali / pomieszczenia na określony czas.
Prowizja – kwota pobierana przez Serwis od Organizatora. Prowizja przysługuje od Wydarzeń płatnych. Prowizja jest pobierana automatycznie przez system płatniczy, z którego korzysta Serwis, od każdego biletu na Wydarzenie płatne, który nabył Klient.

Artykuł 2 - TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 2.1 Warunki techniczne

 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu są następujace:

1)  połączenie z siecią Internet,

2)  przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. Serwis zaleca Użytkownikom korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.

 2.2 Prace konserwacyjne i utrzymaniowe  - ewentualne przerwy w dostępie do usług Serwisu

Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac konserwacyjnych i utrzymaniowych, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie Serwisu. Regularne lub zaplanowane prace konserwacyjne będą przeprowadzane w miarę możliwości w godzinach nocnych, bez niedogodności dla Użytkowników Serwisu, a w przypadku dłuższych prac użytkownicy zostaną o nich uprzedzeni z odpowiednim wyprzedzeniem. Dodatkowo, może okazać się niezbędne podjęcie niezapowiedzianych prac konserwacyjnych, np. w przypadku niedających się przewidzieć zakłóceń (np. wirusów, ataków hakerów).

2.3 Polityka Cookies

Serwis wykorzystuje pliki typu cookie w celu:

 • przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników,
 • uwierzytelniania, w tym identyfikacji zalogowanego użytkownika, 
 • weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów i usług, 
 • udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników, w szczególności w celu uniknięcia wielokrotnej prezentacji tej samej treści temu samemu Użytkownikowi, 
 • tworzenia statystyk dla potrzeb Administratora, w tym w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami,
 • na potrzeby portali i komunikatorów społecznościowych, w tym m.in. Facebook. Używając przycisku Lubię, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies lub, w przypadku innych portali i komunikatorów społecznościowych, na odpowiednich stronach zawierających informacje tego typu,
 • stosowania reklam displayowych w oparciu o Google Analytics w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w za pośrednictwem Menedżera preferencji reklam na stronach Google.
 • stosowania reklam displayowych w oparciu o RTB HOUSE w zakresie usługi remarketingu. Użytkownik może zablokować tę usługę dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w tej sieci reklamowej za pośrednictwem linku http://rtbhouse.com/privacy.php.

 Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Administrator może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownikbył informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie. 

 Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na umieszczenie plików Cookies na jego urządzeniu końcowym.

Usunięcie plików cookies przez Użytkownika może powodować prezentowanie odmiennej treści Serwisu Użytkownikowi, jak również doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

 W Witrynie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics. System Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem:http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Artykuł 3 - ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z SERWISU LABS IN TOWN

 1)  Uczestnikami Serwisu są Użytkownicy.

2)  Serwis umożliwia Użytkownikom założenie bezpłatnego konta.

3)  Serwis umożliwa Użytkownikom zawarcie umowy kupna-sprzedaży z Organizatorem wydarzenia.

4)  Serwis umożliwia Organizatorom zamieszczanie ofert wydarzeń.

5)  Serwis umożliwia również Organizatorom umieszczanie informacji o wydarzeniach bezpłatnych.

6)  Przedmiotem obrotu w Serwisie mogą być bilety na wydarzenia, których organizacja jest dopuszczona przez obowiązujące przepisy oraz postanowienia niniejszego Regulaminu. Ponadto Serwis umożliwia rejestrację na wydarzenia bezpłatne.

7)  Sprzedaż biletów na wydarzenia ma charakter otwarty dla Użytkowników. Wystawiane bilety są dostępne bez ograniczeń, poza oczywistymi ograniczeniami ilościowymi, specjalnymi wymogami etc. Podawane przez Organizatorów ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej Serwisu przy wydarzeniu, którego dotyczą.

8)  Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

9)  Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie środkami komunikacji informacji systemowych oraz wiadomości od Administratora.

10)  Niedopuszczalne są działania, które mogą utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zawiesi lub usunie Konto takiego Użytkownika. W takiej sytuacji Administrator podejmie również wszelkie działania prawne mające na celu naprawienie poniesionej przez niego szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego.

11)  Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu LIT wyłącznie w celach zgodnych z prawem, z niniejszym Regulaminem.  Zamieszczone treści nie mogą zawierać treści obraźliwych i łamać praw osób trzecich itp. i nie mogą naruszać praw autorskich. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

12)  Użytkownicy zobowiązani są do uiszczania opłat zawartych w Cenniku Serwisu. Użytkownikom zabrania się w złej wierze uniemożliwiać odpłatnego korzystania z serwisu. Serwis jest uprawniony do żądania solidarnego naprawienia szkody przez wszystkich użytkowników, którzy nie uiścili opłaty lub w złej wierze udaremnili ich pobranie. Pozostałe prawa, zwłaszcza prawo do zawieszenia kont i/lub wypowiedzenia umów tym użytkownikom, pozostają nienaruszone.

13)  Komentarze, oceny, wiadomości i recenzje muszą być rzeczowe i nie mogą zawierać żadnych treści obraźliwych.

14)  Zabrania się używania wszelkich szkodliwych technologii, które mogłyby szkodzić lub przeszkadzać innym użytkownikom, osobom trzecim i samej platformie.

15)  Użytkownikom nie wolno rozsyłać reklam, spamu, ofert marketingowyh, korzystając z adresów zdobytych w ramach wzajemnej komunikacji lub wymiany handlowej, chyba że ich odbiorca oficjalnie wyraził na to zgodę.

16)  Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

17)  Administrator ma prawo wglądu, edycji i usuwania korespondencji prowadzonej pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu.

18)  W Serwisie istnieją następujące rodzaje kont:

- Konto Gościa nie wymagające rejestracji i pozostawienia danych osobowych w Serwisie, umożliwiające jednorazowy zakup lub rejestrację na wydarzenie.

- Konto Klienta – zarejestrowane konto, które umożliwia zakup biletów lub rejestrację i dodawanie komentarzy i ocen.

- Konto Organizatora – zarejestrowane konto, które umożliwia dodawanie ogłoszeń o wydarzeniach bezpłatnych lub ofert z biletami do sprzedaży.

19) Prawa autorskie, pokrewne i pozostałe kwestie:

 1)  Wszelkie dane i treści dostarczone przez Użytkowników na adres Serwisu, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie postanowieniami regulaminu.

2)  Zakładając Konto w Serwisie, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie oraz akceptując warunki rejestracji – Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób fizycznych lub prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

3)  W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter „utworu” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik udziela Serwisowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie i niewyłącznej licencji do korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawa do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie na następujących polach eksploatacji:

 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, elektronicznej dystrybucji, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy móhł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich podstronach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym Użytkownikom,
 • Utrwalania i zwielekrotniania utworu poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • Wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami oraz dokonywania modyfikacji tych materiałów w sposób jaki Administrator uzna za stosowne w tym w szczególności poprzez zestawianie lub łączenie utworów pochodzących od różnych Użytkowników,
 • Umieszczania materiałów w bazach danych Serwisu oraz wykorzystania materiałów do promocji i reklamy Serwisu, w tym w szczególności po dokonaniu ich modyfikacji w sposób jaki Administrator uzna za stosowne.

4)  Niniejsza licencja pozostaje w mocy po rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu, zawieszenia jego konta lub usunięciu z Serwisu przez Administratora. 

5)  Użytkownik upoważnia również Administratora do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich dostarczonych dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik w związku z powyższym, zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku wykorzystania materiałów niemających charakteru utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.

20) Zapobieganie oszustwom:

Serwis ma prawo dezaktywowania strony wydarzenia, konta Organizatora oraz wstrzymania sprzedaży biletów, w przypadku, gdy czynności związane z wydarzeniem:

a) naruszają postanowienia Regulaminu,

b) naruszają obowiązujące przepisy prawa,

c) negatywnie wpływają na dobre imię Serwisu LIT, lub innych Użytkowników.

Jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, Serwis ma prawo do wstrzymania sprzedaży biletów Klientom / Gościom lub dezaktywowania strony Wydarzenia i konta Organizatora po uprzednim poinformowaniu Organizatora o takim zamiarze i wskazaniu 7 dniowego terminu na wyjaśnienie okoliczności.

Po zakończeniu Wydarzenia, w przypadku powzięcia wiadomości, że czynności związane z wydarzeniem, mogły się odbywać z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa ma również prawo do wstrzymania wpłaty na rzecz Organizatora w związku ze sprzedanymi biletami nie więcej niż o 21 dni od zakończenia wydarzenia i podjęcia w tym czasie czynności sprawdzających, czy miały miejsce działania i okoliczności określone w pkt. 16 artykułu 3 niniejszego Regulaminu.

 21)  Brak związania ofertą – zastrzeżenie prawne

 Oferty wydarzeń zamieszczane przez Organizatorów, nie są wiążącymi ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie wiążą się z konsekwencjami prawnymi dla nich przewidzianymi prawem. W szczególności Serwis LIT nie ponosi odpowiedzialności za związanie ofertą wydarzenia zamieszczoną przez Organizatora. Odpowiedzialność taką ponosi jedynie Organizator wydarzenia w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Wszelkie roszczenia związane z informacją, w tym błędną informacją, obciążają tylko i wyłącznie Organizatora wydarzenia, który akceptując Regulamin i warunki rejestracji, na taką odpowiedzialność się godzi.

Serwis nie odpowiada także za szkody wyrządzone przez Organizatorów wydarzenia.

Artykuł 4 - OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1)  Organizator ma obowiązek poinformować Administratora niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu Serwisu LIT.

2)  Organizator ma obowiązek stosowania Serwisu zgodnie z prawem polskim i w sposób nienaruszający praw osób trzecich.

3)  Organizator pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do Administratora oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez Organizatora z Serwisu LIT. Obowiązek ochrony obejmuje również koszty pomocy prawnej. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać Administratorowi wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie Serwisu.

4)  Organizator ma obowiązek poinformowania Administratora niezwłocznie o każdej zmianie jego nazwy, nazwy firmy, adresu, formy prawnej i danych dotyczących posiadanego rachunku bankowego w formie pisemnej lub poprzez wiadomość e-mail na adres podany przez Administratora. Aktualne dane są niezbędne do prawidłowego procesu wystawiania faktur, rozliczeń etc.

5)  Organizator rejestrując konto zobowiązany jest podać dane identyfikujące firmę. Warunkiem rozpoczęcia procesu aktywacji konta jest dodanie pierwszego wydarzenia. Na podstawie dodanego wydarzenia Administrator dokonuje weryfikacji użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na aktywację konta sprzedawcy bez podawania przyczyn. W momencie, gdy konto zostaje aktywowane, użytkownik otrzymuje maila z informacją o aktywacji wraz z linkiem do butiku. Administrator zastrzega sobie prawo do selekcji ofert pod względem treści i jakości.

6)   Organizator musi umieścić w swojej ofercie odpowiednie i kompletne informacje na temat ceny, płatności, terminu wydarzenia, w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi. Organizator ma obowiązek dokładnego opisu oferty, w szczególności podać opis wydarzenia, termin wydarzenia, cenę i ilość dostępnych biletów, miejsce i lokalizację na mapie, minimum jedno zdjęcie. Organizatorzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za swoje oferty (np. sklep, bilety na wydarzenia na sprzedaż) i zamieszczane treści.

7)  W opisie oferty może pojawić się logo i nazwa firmy, ale nie może pojawić się link przekierowujący na prywatną stronę lub fanpage Organizatora. Oferty należy umieszczać w odpowiednio dopasowanych do nich kategoriach. Niedozwolone jest wystawianie ocen samemu sobie. Dozwolone jest dodawanie filmików instruktażowych w postaci linków, filmów, które stanowią uzupełnienie do oferty.

8)  Na anglojęzycznej wersj strony LIT opisy powinny być zamieszczone w języku angielskim. Jest możliwe przygotowanie tłumaczenia opisu dla użytkownika za dodatkową opłatą określoną w Cenniku LIT.

9)  Organizator, zobowiązany jest jednoznacznie określać w swoich ofertach i dotrzymywać prawnego obowiązku informowania, łącznie z wymogiem zamieszczenia danych identyfikacyjnych, w tym numer konta, na który zostanie dokonany przelew. Każdy Organizator w zakładce przy opisie wydarzenia ma prawo do zamieszczenia własnego Regulaminu oraz FAQ. Nie mogą być one sprzeczne z warunkami zawartymi w niniejszym Regulaminie. Organizatorzy prowadzący działalność gospodarczą muszą być świadomi specyficznych dla ich dziedziny norm.

Artykuł 5 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1)  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Klientów.

2)  Całkowita odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora. Serwis LIT nie ponosi odpowiedzialności za przebieg wydarzeń, w szczególności za opóźnienia, zmiany czy też zupełne odwołanie wydarzenia. Całkowita odpowiedzialność za te okoliczności, spoczywa tylko i wyłącznie na Organizatorze.

3)  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zmiany repertuaru / planu wydarzenia / zawartości merytorycznej wydarzenia etc.. Odpowiedzialność taką ponosi tylko i wyłącznie Organizator wydarzenia. Reklamacje i skargi dotyczące organizacji oraz przebiegu wydarzenia powinny zostać zgłoszone przez Klienta bezpośrednio do Organizatora. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danego wydarzenia Serwis przekaże reklamację do Organizatora. 

4)  Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora Klient może uzyskać u Administratora.

5)  Reklamacje i skargi dotyczące przebiegu wydarzenia powinny zostać zgłoszone bezpośrednio do Organizatora. Serwis nie odpowiada za poprawność informacji dostępnych na stronach Serwisu, które zostały dostarczone przez Organizatora.

6)  Serwis nie ponosi także odpowiedzialności za przebieg wydarzeń bezpłatnych, w tym za opóźnienia lub zmiany.

7)  Serwis nie ponosi odpowiedzialności, gdy Organizator wysłał wiadomość e-mail lub też bilet, informacje o odwołaniu wydarzenia lub informacje dotyczące wydarzenia, na niewłaściwy adres e-mail, jeśli został błędnie podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia lub jeśli wiadomość nie zostanie przyjęta przez serwer pocztowy Użytkownika.

8)  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw Użytkowników lub osób trzecich.

9)  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne wykorzystywanie cudzej własności intelektualnej w tym w szczególności praw ochronnych do znaków towarowych przez Użytkowników Serwisu.

10)  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, ani za wykorzystanie przez nich danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.

11)  Informacje na temat wydarzeń, ilości dostępnych biletów oraz ceny biletu są określane przez Organizatora. Administrator nie ma bezpośredniego wpływu na jakość tych informacji, jednak publikuje ogólnodostępne instrukcje i porady dla organizatorów, które mogą jakość tych informacji poprawić. Jednocześnie zastrzega sobie brak odpowiedzialności za treści przekazane przez Organizatorów. Wszelkie roszczenia związane z treścią ogłoszeń będą obciążały Organizatorów.

12)  Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora, Klienci mogą uzyskać w Serwisie LIT.

13)  Użytkownicy (zarówno Organizatorzy jak i Klienci) zwalniają Administratora od wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogą wysuwać wobec niego z powodu naruszenia praw lub naruszenia obowiązków Użytkownika, chyba że Użytkownik nie jest winien naruszenia tych obowiązków.

14)  W przypadku naruszenia zasad użytkowania Serwisu przez Użytkowników, Serwis zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń związanych z takimi sytuacjami. Zwrotowi podlegają równeiż adekwatne do obrony prawnej koszty (w tym, szczególnie koszty adwokata), które Serwis w sposób możliwy do udowodnienia poniósł z winy niewłaściwego zachowania Użytkownika.

15)  Administrator nie jest zobowiązany do nadzorowania przekazywanych i zapisywanych informacji ani do poszukiwania treści niezgodnych z prawem,

16)  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkowników jak również Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i/lub publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Uzytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do: przeglądania, redagowania, skracania bądź usunięcia treści publikowanych przez Użytkowników, w tym w szczególności zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. 

17)  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność wydarzeń oferowanych przez Organizatorów, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Organizatorów do ich sprzedaży oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników zobowiązań. Administrator  w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące wydarzeń i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

18)  Informacje na temat wydarzeń zamieszczane w Serwisie nie stanowią w żadnym wypadku oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

19)  Użytkownicy zwalniają Serwis od wszelkich roszczeń, które osoby trzecie mogą wysuwać wobec Serwisu z powodu naruszenia praw lub naruszenia obowiązków Użytkownika, chyba że Użytkownik nie jest winien naruszenia tych obowiązków. Dotyczy to w szczególności umieszczania ofert Wydarzeń, zamieszczania komentarzy niezgodnie z umową i prawem. Zwrotowi podlegają również adekwatne do obrony prawnej koszty (w tym, w szczególności koszty adwokata), które Serwis w sposób możliwy do udowodnienia poniósł z winy niewłaściwego zachowania Użytkownika.

20)  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników oraz szkody jakie mogły powstać w wyniku tych zdarzeń, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.

21)  Oferty wydarzeń naruszające postanowienia Regulaminu bądź łamiące obowiązujące przepisy prawa, a także treści mające negatywny wpływ na wizerunek Serwisu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia.

22)  Administrator nie sprawdza wszystkich wydarzen oferowanych przez Organizatorów, ale zastrzega sobie prawo do usunięcia wydarzeń naruszająych postanowienia Regulaminu bądź łamiących obowiązujące przepisy prawa. Usuniete wydarzenie nei może zostać przywrócone w Serwisie.

23)  Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego wydarzenia, w tym w szczególności mającego negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

24)  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak wywiązania się przez Organizatora z zobowiązań przyjętych na siebie umową z Klientem. W szczególności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania.

25)  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak wywiązania się przez Organizatora z zobowiązań wynikających z Ustawy o prawach konsumenta. W tym, w szczególności, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawo do odstąpienia od umowy oraz obowiązek informacji o tym prawie.

26)  Klient, który dokonuje zakupu biletu bez rejestracji ma takie same prawa i obowiązki jak zarejestrowany w Serwisie Klient.

Artykuł 6 – OPŁATY

 Rejestracja  w serwisie Lit jest bezpłatna. Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Sprzedających są płatne i szczegółowe informacje podane są w aktualnie obowiązujacym Cenniku Opłat i Prowizji stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Artykuł 7 - PODATKI I CENY

 Ceny towarów są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług (VAT), jeśli przepisy przewidują naliczenie tego podatku.

 Wynagrodzenie zawiera:

1)  wynagrodzenie Organizatora,

2)  prowizję instytucji świadczącej usługi w systemie płatności wykorzystywanym przez Serwis,

3)  prowizję Serwisu.

Prowizja Serwisu oraz insytucji świadczącej usługi w systemie płatności, jest automatycznie pobierana. Pozostała część jest przekazywana do Organizatora wydarzenia.

Organizator otrzymuje płatności za bilety za pośrednictwem usługi płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych.

Artykuł 8 – FAKTURY

 1)  Klient może ubiegać się o wystawienie faktury za zakupione bilety.

2)  Faktura zostanie wystawiona po zaznaczeniu odpowiedniej opcji podczas procesu składania zamówienia oraz po podaniu wymaganych informacji w formularzu „dane”.

3)  Faktura będzie wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona drogą wiadomości e-mail, na adres e-mail wskazany podczas zakupu przez Klienta.

4)  Faktura może być wystawiona w ciągu 7 dni od daty zakupu, czyli momentu potwierdzenia wpłaty na koncie Serwisu.

Artykuł 9 - ZWROTY I REKLAMACJE

1)  Administratornie przyjmuje nieuzasadnionych zwrotów ani reklamacji.

2)  Zwrotów biletów można dokonywać jeśli:

      1.  Odwołano wydarzenie

      2.  Zmieniono datę lub miejsce wydarzenia,

3)  Zwrotu biletu można również dokonać za zgodą Organizatora jeśli doszło do innych istotnych zmian dotyczących okoliczności dotyczących wydarzenia.

4)  Bilet zakupiony w Serwisie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny. Nie oznacza to, że Organizator nie może zwrócić pieniędzy ani wymienić biletu w przypadkach i na zasadach określonych w jego wewnętrznym Regulaminie. Jednak Administrator nie ponosi w związku z taką sytuacją żadnej odpowiedzialności. Nie jest również podmiotem pośredniczącym w załatwianiu postępowań reklamacyjnych. Roszczenia związane ze zwrotami i reklamacjami należy kierować bezpośrednio do Organizatora.

5)  W przypadku odwołania wydarzenia – ewentualnych zwrotów dokonuje wyłącznie Organizator. Serwis nie ma wpływu na zwrot pieniędzy w razie odwołania wydarzenia, ale poczyni wszelkie starania, by nakłonić do tego Organizatora.

6)  W przypadku odwołania, zmiany terminu lub zmian w programie, Serwis zastrzega sobie prawo do informowania klientów, którzy kupili bilet na dane wydarzenie o zaistniałych zmianach, nie jest to jednak, w żadnym wypadku, obowiązkiem Serwisu. Informacja taka może być przez Serwis wysłana e-mailem. Ewentualnych zwrotów dokonuje Organizator. Wszelka odpowiedzialność związana z odwołaniem, zmianą terminu, zmianami w programie etc. spoczywa na Organizatorze.

7)  W przypadkach innych, niż omówione powyżej (w pkt. 2) Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia u Organizatora ani zwrotu pieniędzy za nie od Organizatora, jeśli zamówienie zostało już opłacone. Serwis jest jedynie pośrednikiem przy sprzedaży biletów i nie ma wpływu na zwrot pieniędzy w razie odwołania wydarzenia.

8)  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przebieg wydarzeń, w szczególności za opóźnienia, odwołania lub zmiany repertuaru, które leżą tylko i wyłącznie po stronie Organizatora. Reklamacje i skargi dotyczące organizacji oraz przebiegu wydarzenia powinny zostać zgłoszone przez Klienta bezpośrednio do Organizatora. W przypadku otrzymania reklamacji dotyczącej danego wydarzenia Serwis przekaże reklamację do Organizatora.

9)  W przypadku niewłaściwego zachowania Użytkownika, w tym Organizatora, zwrotowi podlegają również adekwatne do obrony prawnej koszty, które Serwis w sposób możliwy do udowodnienia poniósł z winy takiego zachowania. Powyższe obejmuje koszty sporów dotyczących zwrotów i reklamacji.

10)  Jeżeli Klient zlecił wystawienie faktury za zakup biletu, zwrot środków może otrzymać jedynie po wcześniejszym otrzymaniu korekty do faktury i odesłaniu podpisanego dokumentu do Serwisu.

11)  Zwrot pieniędzy za zakup biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego wykonywana była płatność.

12)  Zwroty środków są realizowane tylko i wyłącznie na wartość nominalną biletów. Jakiekolwiek dodatkowe wydatki poniesione przez Klienta (w tym opłaty z tytułu dostawy biletu, prowizji płatności bankowych lub w przypadku odwołania, zmiany terminu wydarzenia, koszty hotelu, dojazdu i etc.) nie podlegają zwrotowi.

13)  Użytkownik może złożyć reklamację do Administratora co do usług świadczonych przez Serwis. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@labsintown.pl lub w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zgłaszanych zastrzeżeń.

14)  Serwis rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

15)  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.

16)  Odpowiedzialność za reklamacje dotyczące oferowanych wydarzeń, spoczywa wyłącznie na  ich Organizatorze. Serwis nie odpowiada za jakość oferowanych przez Organizatorów usług, jak również zastrzega, że nie pośredniczy w załatwianiu sporów wynikających na tym tle.

Artykuł 10 – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1)  W ciągu 14 kalendarzowych dni od zakupu biletu, czyli od zawarcia umowy, Klient-konsument może odstąpić od umowy, bez podawania przyczyny. Zalecane jest odstąpienie w formie pisemnej (list, e-mail, fax). Uprawnienie powyższe przysługuje Klientom działającym w charakterze konsumenta, zgodnie z ustawową definicją. Oświadczenie według ustalonego wzorca należy przesłać do Organizatora wydarzenia.

2)  Tryb postępowania w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy został określony w odpowiednich przepisach.

3)  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem ustawowych terminów zwrotu świadczeń. Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeśli umowa została należycie wykonana przez obie strony, zanim skorzystał on z prawa odstąpienia, jak również w innych wymienionych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach.

4)  Serwis nie jest podmiotem odpowiedzialnym w zakresie roszczeń z tytułu prawa do odstąpienia od umowy na podstawie Ustawy o prawach konsumenta. Cała odpowiedzialność, w tym wszelkie roszczenia związane z niewywiązaniem się Organizatora z obowiązku zwrotu środków, a także obowiązek informacji o przysługującym konsumentowi prawie odstąpienia od umowy, spoczywa na Organizatorze wydarzenia. Akceptując warunki Regulaminu Organizator przyjmuje na siebie powyższy obowiązek.

5)  W celu uzyskania zwrotu prowizji pobranej przez Serwis, Organizator powinien raz w miesiącu przesłać na adres e-mail zawierający zestawienie transakcji, od których konsument odstąpił od umowy, wraz z ich opisem. Serwis dokonuje zwrotu na konto Organizatora.

6)  Prowizja pobierana przez system płatniczy nie jest zwracana Organizatorom wydarzeń.

7) Zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) Kupującemu bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem na odległość m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. 

Artykuł 11 - CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1)  Umowa o korzystanie z Serwisu LIT jest zawierana na czas nieokreślony.

2)  Umowa może być wypowiedziana przez Serwis LIT lub przez Użytkownika przy zachowaniu 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

3)  W celu wypowiedzenia umowy Użytkownik powinien przesłać pisemne zawiadomienie Administratorowi (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora podany w Serwisie – kontakt@labsintown.pl). Po wypowiedzeniu umowy konto Użytkownika zostanie usunięte przez Administratora. Użytkownik zobowiązuje się do uregulowania wszystkich swoich zobowiązań wobec Użytkowników i wobec Administratora.

4)  Prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia pozostaje nienaruszone.

5)  Umowa może zostać rozwiązana na podstawie decyzji Serwisu w przypadku:

 1.  łamania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 2.  działania na szkodę Serwisu i/lub Administratora lub jego Użytkowników,
 3.  innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Administratora.

6)  Koniec terminu wypowiedzenia Umowy przypada na dzień kolejny po upłynięciu terminu wypowiedzenia. 

Artykuł 12 - OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA

 1)  Poszczególne elementy Serwisu, układ prezentowanych treści, opracowania (w tym zasad, instrukcji i Regulaminu), materiały i inne zawarte w nim rozwiązania, podobnie jak elementy graficzne, są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo, zwłaszcza przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

2)  Materiały dostarczane do Użytkowników drogą elektroniczną takie jak wiadomości wysyłane drogą wiadomości e-mail, projekty newsletterów etc. podlegają ochronie praw własności intelektualnej Administratora Serwisu. W odniesieniu do wszystkich powyżej określonych materiałów zabronione jest ich kopiowanie, wyświetlanie, dystrybucja, przesyłanie, przedrukowywanie oraz modyfikowanie podobnie jak sublicencjonowanie oraz tworzenie prac z wykorzystaniem tych materiałów za wyjątkiem sytuacji, gdy Administrator wyraził pisemną zgodę na te działania oraz pisemnie zaakceptował formy, w  jakich ukażą się wykorzystane materiały. W przypadku złamania tych zasad Administrator podejmie skutki prawne. Administrator zastrzega sobie prawo do znaków towarowych, w tym loga i znaku słownego Labs in Town.

3)  Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zgadza się, że wszystkie prawa autorskie oraz znaki towarowe dotyczące Serwisu (nie dotyczy ofert wydarzeń), a także konta Użytkowników są własnością Administratora. Korzystanie z tych praw autorskich do innych celów niż te, które określa Regulamin, podobnie jak korzystanie z Serwisu do innych celów niż określone w Regulaminie, jest zabronione.

4)  Zabronione jest pobieranie i przetwarzanie treści Serwisu LIT z wykorzystaniem robotów internetowych oraz innych systemów automatycznego pobierania danych. Działania takie oznaczają naruszenie niniejszego Regulaminu.

5)  Pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi Serwisu LIT ponosi Użytkownik, w sytuacji, gdy bezprawnie wykorzystał zastrzeżone znaki towarowe, logo firmy oraz materiały zawarte w Serwisie.

Artykuł 13 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1)  Akceptując postanowienia Regulaminu w procesie rejestracji, Użytkownik godzi się na wszystkie jego postanowienia. Regulamin zaczyna obowiązywać Użytkownika od momentu rejestracji w Serwisie. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w Serwisie LIT, na stronie internetowej.

2)  Warunki Regulaminu są każdorazowo akceptowane przez Użytkowników w procesie rejestracji.

3)  Warunki Regulaminu są udostępniane każdorazowo do zaznajomienia w linku aktywującym konto.

4)  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu w każdej chwili i bez podawania przyczyny, a także do zmiany załączników i wprowadzenia nowych warunków użytkowania. W przypadku takich zmian, są one uzewnętrzniane na stronie Serwisu, ponadto przez pocztę elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem (14 dni kalendarzowych). W przypadku zmian Regulaminu Użytkownik powinien zaakceptować warunki, co wiąże się z kontynuowaniem korzystania z usług, lub też odstąpić od Umowy. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku akceptacji zmian w Regulaminie, konto zostaje zlikwidowane.

5)  Kwestie nierozstrzygnięte w niniejszym Regulaminie zalecane są do polubownego rozstrzygnięcia.

6)  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. 

7)  Przypadku uznania za nieważne prawomocnym wyrokiem jednego z postanowień Regulaminu, inne punkty pozostaną w mocy.

Koniec Regulaminu.

Listopad 2014